luxuryspa.se

Radon utgör den näst vanligaste orsaken till lungcancer direkt efter rökning. Enligt uppskattningar från Strålsäkerhetsmyndigheten resulterar radon i inomhusluft i ungefär 500 lungcancerfall varje år i Sverige. 

För att minimera risken för lungcancer bör radonhalten inte överstiga 200 Bq/m³ i bostäder, skolor och offentliga byggnader. Risken för lungcancer ökar proportionellt med radonhalten; en nivå på 400 Bq/m³ anses vara dubbelt så farlig som 200 Bq/m³. Kombinationen av radon och rökning ökar markant risken för lungcancer.

Risknivån för lungcancer relaterad till radon är komplex och påverkas av faktorer som radonhalten, exponeringstiden och individuella hälsotillstånd. När radon sönderfaller bildas radondöttrar som, när de binder sig till luftens partiklar, kan transporteras in i lungorna genom inandningsluften. 

För att undvika radonrelaterade problem är regelbundna radonmätningar nödvändiga. Radon är omöjlig att upptäcka utan mätning, och enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det cirka 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m³.

Radon kan tränga in i inomhusmiljön från olika källor, inklusive marken under eller runt byggnaden, byggmaterial och hushållsvatten. Den vanligaste källan är radon som sipprar upp från marken. För pålitliga resultat rekommenderas radonmätningar under eldningssäsongen mellan den 1 oktober och den 30 april, sträckande sig över minst två månader. Användning av spårfilmsdosor för långtidsmätningar är den mest tillförlitliga metoden och kan enkelt genomföras själv med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium. Vid behov av snabba resultat på kort tid kan korttidsmätningar övervägas, särskilt vid speciella tillfällen som husköp eller efter genomförda åtgärder.

Om din radonmätning avslöjar förhöjda radonhalter, är nästa steg att genomföra en fysisk radonbesiktning på plats. Målet med denna inspektion är att identifiera källan till radon och därefter ge dig rekommendationer om hur du bäst åtgärdar problemet. Efter att det har bekräftats att radon förekommer i ditt hem genom både radonmätning och besiktning, blir nästa åtgärd en radonsanering.

Säkerställ en hälsosam inomhusmiljö genom att agera medvetet och beställa din radonmätning redan idag! Det är ett steg mot att skydda din hälsa och skapa ett tryggt boende.